Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bất động sản New City họp định kỳ 2017 và thông qua các chủ trương quan trọng 23/05/2017